İcra ve İflas Hukuku

icra avukatı izmir

İzmir İcra Avukatlığı – İcra Hukuk Danışma

Çetin Avukatlık Ofisi, icra ve iflas hukuku kapsamında, yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin başlıcaları;

  • Yerli/yabancı şirket ve gerçek kişilerin, yurtiçinde alacaklarının tahsil edilebilmesi için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunumu,
  • İcra Müdürlükleri ve genel mahkemeler nezdinde her türlü  ihtiyati haciz işlemleri ile icra ve iflas takibinin ve konkordato işlemlerinin yürütülmesi,
  • Kıymetli evraklara ilişkin (çek, senet v.s.) borçlardan kaynaklanan ticari ve şahsi alacakların tahsili,
  • Teminatlandırılmış alacakların (rehin, ipotek v.s.) paraya çevrilmesi yahut alacakların teminatlandırılması,
  • Aleyhe girişilen icra takiplerinde menfaatlerin korunması ve görülmesi muhtemel zararın minimize edilmesi,
  • Borçtan kurtulmayı sağlayabilecek her türlü itiraz ve tespit davalarının yürütülmesi,
  • Sermaye şirketleri için; mali durumun kötüye gitmesi nedeniyle ekonomisi bozulan şirketlerin ekonomik durumlarının eski haline getirilebilmesi için konkordato ilanı, alacaklı bankalar, finans kuruluşları, şirketler ve şahıslar ile görüşmeler, teklif hazırlığı, ekonomik dengenin korunması adına tüm hukuki önlemlerin alınması,
  • Şirketlerin ve şahısların icra ve iflas takiplerine konu olmuş her türlü alacak ve borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi ve ekonomik vaziyetin pozitif yönde ivmelenebilmesi adına gerekli hukuki işlemler ve altyapıların hazırlanmasıdır.